predchadzajúca strana - strana 7/2 - dalsia strana


Komplexné špeciálno - pedagogické zariadenie

    V kaštieli Svätojánskych kúpeľov v bývalom Grand hoteli Thermal, v rokoch 1959-61 existovaia národná škola pre slabozrakých s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Jej riaditeľom bol Kornel Frimel a v škole pracavalo viac zamestnancav z obce L. Ján. V roku 1961 rozhodol ONV odbor školstva a kultúry o premiestnení osobitnej školy OŠ v Liptovskom Mikuláši (ktorá vznikla 1.1.1949) a OŠ v Ružomberku do Liptovského Jána, kde sa uvoľnil areál kúpeľov s parkom po presťahovaní školy pre slabozrakých do Bratislavy Karlovej Vsi. Pa rôznych organizačných a administratívnych ťažkostiach 25.9.1961 začali Bardošová Etela, Marišičáková Oľga, František Zalibera pod vedenim Rudolfa Benku vyučovať 70 mentálne postihnutých (MP) deti v 5-tich triedach. Osobitná škola v Lipt. Jáne sa stala internátnou osobitnou školou a v mimoškolskej činnosti sa o žiakav staralo 7 vychovávateliek. Pracovali v starom kaštieli i keď nie úplne vyhovujúcom potrebám školy.
    25.9.1964 nastala výmena na poste riaditeľa OŠ, kedy Rudolf Benko odišiel do ZDŠ pri OÚNZ v Lipt. Mikuláši a OŠI začal riadiť Ján Hučík. Škola mala už 87 žiakov, 7 učiteľov, 7 vychovávateliek.
    Komplexné zariadenie , ktoré zastrešuje špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu internátnu s triedami pomocnej školy a odborné učilište sa nachádza v obci Liptovský Ján.
    Vzdelávanie a výchovu na všetkých stupňoch škôl vedú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci- učitelia , majstri odborného výcviku a vychovávatelia .
    Roky 2000 a 2001 sú pre zariadenie významnými, nakoľko si pripomíname:
1.9.2000    30 rokov od založenia špeciálnej materskej školy
1.1.2001 25 rokov od vzniku odborného učilišťa, kedy bol zavŕšený proces tvorby komplexného zariadenia, v ktorom sa vzdelávajú a vychovávajú deti od 3 do 18 rokov
1.9.2001 40 rokov od pôsobenia osobitnej školy internátnej (od 1. 9. 2000 špeciálnej základnej školy internátnej) v Liptovskom Jáne v terajších priestoroch

    Špeciálna materská škola - ŠMŠ

     Je umiestnená v elokovaných triedach v Kráľovej Lehote. V súčasnosti má 3 triedy s počtom žiakov 24. ŠMŠ je výchovné a diagnostické internátne zariadenie, v ktorom poskytujeme mentálne postihnutým deťom špeciálnu výchovu. Okrem poslania výchovného, sociálneho diagnostikujeme deti pre jednotlivé typy škôl alebo zariadení, do ktorých sú deti po 6. roku veku zaraďované. ŠMŠ poskytuje výchovu deťom, u ktorých podľa výsledkov pedagogického pozorovania, lekárskeho a psychologického vyšetrenia a podľa rozboru sociálnych podmienok bolo zistené, že pre nedostatky v rozumovom vývoji nestačia plniť požiadavky bežnej MŠ pre intaktnú populáciu.
    Priestorové i materiálne vybavenie ŠMŠ je dobré. K dispozícii deťom sú priestranné triedy, herne, spálne a veľký vonkajší areál vhodne vybavený pre pobyt a hry detí vonku v letnom i zimnom období.
    Zariadenie je internátne s celoročnou prevádzkou.
    Foto:
Škôlkári vítajú návštevu Penny Axelrod Ed.D. profesorku špeciálnej pedagogiky z USA Tanček, ktorým sa deti predstavili na programe, ktorým sa škola rozlúčila s rokom 1999 vystúpenie v jedálni ŠMŠ    Triedy pomocnej školy
     Triedy pomocnej školy sú súčasťou špeciálnej základnej školy. V nich vychovávame a vzdelávame ťažšie mentálne postihnuté deti, žiakov, ktorí nie sú schopní osvojiť si rozsah vzdelávania určený pre špeciálnu základnú školu, ale iba niektoré prvky vzdelávania. Obsah výchovno-vzdelávacej činnosti sa zameriava na vypestovanie sebaobsluhy, osobnej hygieny, na rozvíjanie primeraných poznatkov čítania, písania a počítania a veku primeraných pracovných zručností a návykov.
     Triedy pomocnej školy nižšieho stupňa sú umiestnené v elokovaných triedach v Kráľovej Lehote. Triedy stredného, vyššieho a pracovného stupňa sú súčasťou špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne s celoročnou prevádzkou. Dochádzka do zariadenia sa rieši v súvislosti s požiadavkami rodičov.
    Foto:
Ivetkina radosť - práca s plastelínou Miško sám vo svojom svete Pracovné vyučovanie - práca s drobným prírodným materiálom Lukáš, Marek
Počty v triede pomocnej školy
stredného stupňa
Telesná výchova v triede stredného
stupňa - v zdravom tele zdravý duch    Špeciálna základná škola internátna

    je umiestnená v priestoroch bývalého kaštieľa, Grand hotela Thermal - bývalých kúpeľov , Svätojánskych Tepliciach, v Liptovskom Jáne.
    Budovy boli dávnejšie prispôsobené potrebám školy a internátu. Triedy sú menšie do maximálneho počtu žiakov 12. Škola má dobré podmienky pre letnú i zimnú mimo vyučovaciu činnosť detí priamo v areáli školy, ale i v blízkom okolí.
    V špeciálnej záklaqdnej škole vzdelávame žiakov, ktorí nie sú schopní osvojiť si v plnom rozsahu vedomosti, zručnosti ZŠ pre svoj rozumový handycap. Žiaci si od prvého ročníka osvojujú základy čítania , písania, počítania , ale i ďalších predmetov ako sú zemepis, prírodopis, dejepis, pracovné vyučovanie, výtvarná , hudobná výchova pomocou špeciálno-pedagogických metód. Plne sa venuje pozornosť rozvoju hrubej a jemnej motoriky, rozvíjajú sa ich manuálne zručnosti. Špeciálni pedagógovia spolu s psychológom pripravujú žiakov tak, aby sa mohli v odbornom učilišti pripravovať na svoje budúce povolanie, ktoré odzrkadľuje schopnosti, potreby a záujmy každého žiaka.
    Škola je zariadením s celoročnou prevádzkou. Okrem žiakov s nariadenou ústavnou výchovou školu navštevujú žiaci denne dochádzajúci, alebo týždenne dochádzajúci, bývajúci v internáte.
    Umiestnenie školy dáva možnosti športových aktivít spojených s plávaním, lyžovaním, korčuľovaním, bicyklovaním, pešou turistikou. Aktivity kultúrno-spoločenského zamerania predstavujú školu v oblasti spracovania a prezentácií kresťanských tém a motívov, ľudových tradícií a folklóru i bábkového divadla a malých javiskových foriem.
    Foto:
Vedomostná celoškolská olympiáda predmet Slovenský jazyk Využívanie učebne Lego dacta - vecné učenie 2.ročník Matematika 1.ročník
Čítanie 1.ročník Návšteva Emílie Kováčovej v zariadení spolu s riaditeľom školy Ing. Milan Šunom Lyžiarsky výcvik žiakov špeciálnej základnej školy
Z programu detí a pedagógov, ktorým sa rozlúčili s rokom 1999 Výstava výrobkov a prác detí, učňov " Slnko v duši " v Žiline    Odborné učilište

    Vyvrcholením vzdelávacieho i manuálneho úsilia každého absolventa ŠZŠ je získanie výučného listu. Osvojenie si určitej profesie, jednoduchých pracovných činností žiakov, ktorí sú schopní samostatne pracovať, alebo ktorým pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby.
    Príprava trvá jeden až tri roky a je ukončená úspešným vykonaním záverečnej učňovskej skúšky- získaním výučného listu. Príprava učňov sa realizuje v oblasti teoretickej - vyučovanie všeobecných a odborných predmetov 2 dni v týždni a v oblasti praktickej v odbornom výcviku 3 dni v týždni.
    Odborné učilište Liptovský Ján prijíma uchádzačov do odborov
- stavebná výroba so zameraním na murárske práce (murár)
- výroba konfekcie- šitie odevov v odevnej konfekcii (krajčírka)
- kožiarska výroba so zameraním na výrobu remenárskeho tovaru (brašnár)    Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
    Okrem teoretickej prípravy, prebiehajúcej v 2 vyučovacích dňoch, nadväzujúcej na obsah vzdelávania v ŠZŠ sa učni pripravujú 3 dni v týždni na odbornom výcviku vedenom majstrami. Učni si v priebehu 3 rokov osvoja teoretické i praktické vedomosti zručnosti a návyky spojené s bežnými stavebnými prácami ako sú: múranie nosných a výplňových múrov, priečok, prípravy zmesí - malta, betón, asfalt, jednoduché omietky, základné betonárske práce, obsluhu rôznych strojov a zariadení používaných v stavebníctve. Odbor je určený pre chlapcov, s dobrým zdravotným stavom, fyzicky zdatných, ktorí ukončili ŠZŠ.


    Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
    Tento odbor je určený pre dievčatá s dobrým zdravotným stavom. Neprichádzajú do úvahy uchádzačky s poruchami chrbtice, poškodením horných končatín. Požaduje sa trpezlivosť, manuálna zručnosť. Po absolvovaní troch rokov sú dievčatá pripravené na výkon povolania: ovládajú techniku a technológiu ručného i strojového šitia. , vedia zhotovovať časti a diely výrobkov zošívaním, našívaním, prešívaním, obšívaním, obrúbením, zúbkovaním, lemovaním, dokážu vykonávať odborné práce pri výrobe posteľnej bielizne, výrobkov posteľnej a ľahkej konfekcie z rôznych textilných materiálov, naučia sa hladiť a kompletne zhotovovať trenírky, súpravy do kočíkov, posteľnú bielizeň, sukne, pyžamy, zástery, košele, blúzy.


    Kožiarska výroba so zameraním na výrobu remenárskeho tovaru
    Trojročný učebný odbor vhodný pre chlapcov i dievčatá. Pripravuje učňov na práce pri výrobe brašnárskeho tovaru, galantérie a sedlárskych výrobkov: vykrajovanie, vysekávanie a manipulovanie s materiálom, nitovanie, zakladanie, lepenie, zošívanie, zasadzovanie dielcov, začistenie výrobkov. Práce vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych strojov, zariadení, pomôcok. Po úspešnom absolvovaní učebného odboru ovládajú aj práce pri opravách brašnárskych výrobkov, ručné šitie, šitie na lemovacích, rovných a stĺpových šijacích strojoch

    Dňom 1.9.2001 komplexná starostlivosť o mentálne postihnuté deti vo veku 3.-18. rokov sa stala históriou. Škola i naďalej zabezpečuje všestrannú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť o mentálne postihnuté deti do veku 15. rokov - zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deti predškolského veku plnenia povinnej školskej dochádzky a výkon nariadenej ústavnej výchovy.

    Dňom 1.9.2001 sa OU z Liptovského Jána zlúčilo s OU liptovský Mikuláš.

    Text a foto: Mgr. Alena Hučíková
    email: hucikovaa@home.sk

    Kontakt:
    riaditeľ Vladimír Klement
    OU Liptovský Ján
    Kúpeľná 97
    032 03 Liptovský Ján
    tel: 044 / 5263 240
    email:klement@slovanet.sk

- hlavná strana -

© foto a text Mgr.Ján HUČÍK
© design, grafika 3W sro -web design