predchadzajúca strana - strana 8 - dalsia strana


PERSPEKTÍVA OBCE

     Obec Liptovský Ján je rozvinuté vidiecke sídlo so zachovaným historickým jadrom osobitého charakteru a s pretrvávajúcou kúpeľnou tradíciou. Táto v posledných desaťročiach dala impulz pre vznik veľkého rekreačného komplexu v ústí Jánskej doliny a mnohých rekreačných aktivít v samotnej obci, založených na využívaní kvalitného prírodného prostredia a minerálnej, slabotermálnej vody. Obec má mimoriadne veľký prírodný a kultúrny potenciál a značné rezervy pre ďalší rozvoj, hlavne obytnej funkcie a funkcie zotavenia, hlavne aj vo forme kúpeľníctva. Významným dynamizačným faktorom je to, že obec leží v blízkosti budúceho nadregionálneho centra osídlenia a v tesnej blízkosti medzinárodného dopravného koridoru. Silným limitujúcim činiteľom je skutočnosť, že celé územie obce sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme. Optimálne postavenie obce sa vytvorí po pripravovanej zmene hraníc Národného parku.
     V dlhodobej histórii boli obdobie rastu a prosperity Liptovského Jána vždy založené na múdrom využívaní osobitnosti jeho územia a na vysoko kvalifikovanej práci jeho obyvateľov. Zdrojom bohatstva boli najskôr bane a lesy, potom remeselná zručnosť tu bývajúcich murárov a naposledy pracovitosť obyvateľov i krása prírody a liečivá voda. Liptovský Ján nikdy v minulosti nebol chudobnou poddanskou a roľníckou dedinou. Na tejto tradícii hospodárskeho a spoločenského rastu obce je možné plánovať aj jej budúci rozvoj. Stále sú tu jedinečné prírodné danosti, výhodná poloha a pracovití i podnikaví ľudia. Treba nájsť spôsob, ako sa tento potenciál dá uplatniť v nových, oproti minulosti odlišných podmienkach. Spoločenské zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú, nemajú jasne definovaný cieľový stav. Preto stratégia budúceho rozvoja musí byť dostatočne variabilná, aby umožnila zachytiť pre obec a občanov najvýhodnejšie trendy. Nedostatkom terajšieho prechodného obdobia je, že nie sú známe regionálne a celoštátne koncepcie rozvoje, ktoré by špecifikovali nadradené spoločenské záujmy a umožnili konkretizovať vzťah Liptovského Jána a jeho blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

    Budúci rozvoj obce má tri možné varianty:
    Prvý variant završuje doterajší rozvoj, ktorý sa tu začal v povojnovom období a vyvrcholil v posledných desaťročiach. Bol výsledkom záujmov a možností vtedajšieho spoločenského systému a je ním silno ovplyvnený. Liptovský Ján, ako vidiecke sídlo so silnou materiálnou a technickou vybavenosťou pre cestovný ruch rekreačného charakteru, sa musí prispôsobiť novým, zásadne iným ekonomickým podmienkam. Rekreačné aktivity musia byť celoročné a mimo daností prírody musia ponúkať široké spektrum športových, relaxačných a spoločenských činností. Väčšina rekreačných zariadení sa nachádza mimo obce, v ústí Jánskej doliny. Záujmy rekreantov sa budú realizovať prevažne v ich okolí. Ťažisko návštevnosti a rozvojových tendencií zostane v rekreačnom útvare. Obec sa bude ďalej rozvíjať paralelne, ako vidiecke sídlo s rekreačnými službami a vybavenosťou. Zostanú dva už jestvujúce urbanistické celky, a to: sídelný útvar Liptovský Ján a rekreačný útvar Jánska Dolina.
    Druhý variant nadväzuje na prerušenú kúpeľnú tradíciu a doterajší rozvoj posúva na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň. Liptovský Ján, ako malé špecifické sídlo, môže svoju materiálnu a technickú vybavenosť preorientovať na cestovný ruch liečebného, relaxačného a spoločenského charakteru. Vytvorením kúpeľných komplexov v sídle a v rekreačnom útvare sa záujmy kúpeľných hostí a návštevníkov budú viac realizovať vnútri, v obytnom prostredí. Ťažisko návštevnosti a rozvoja sa presunie do sídla a priľahlej časti rekreačného útvaru. Sídlo a rekreačný útvar sa budú postupne funkčne a priestorove integrovať. Spoja sa a vytvoria kúpele Liptovský Ján, s rekreačným zázemím v Jánskej doline.

    Tretí variant zohľadňuje očakávaný dynamický rast miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok a ich transformáciu na hospodársko-sídelné centrá, ktoré môžu vytvoriť aglomeráciu nadregionálneho významu. Liptovský Ján, ako satelitné obytné sídlo v ich urbanizačnom priestore, si zachová samostatnosť i rekreačné a kúpeľné zázemie. Ale predovšetkým vytvorí ponuku pre majetnejších občanov na atraktívne bývanie v rodinných domoch prevažne vilového typu. Blízkosť budúceho transeurópskeho dopravného koridoru môže priniesť aj ponuku na umiestnenie netradičných komerčných zariadení a prevádzok na území obce. Ťažisko týchto aktivít bude na nových plochách, na okrajoch sídla. Sídlo Liptovský Ján sa územne zväčší, hlavne v severnom smere. Rekreačný útvar Jánskej doline zachová ako samostatný urbanizačný celok, alebo sa transformuje na kúpele a spojí so sídlom.

- hlavná strana -

© foto a text Mgr.Ján HUČÍK
© design, grafika 3W sro -web design