Kniha návštev

1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 ]
Pridané: 2008-01-11 16:40:49
Dajte si pozor na ubytovanie vyberané na internete. Na pobyt v Lip. Jáne nezabudnem. Je tam ve?mi pekne a výborne sa tam dá zrelaxova?. Sklamanie mi pripravila "Chalupa Kristián", ktorá je sú?as?ou penziónu Kristián. Fotky na internete Vás ?ahko oklamú. V prvom rade musím konštatova?, že nie je vhodná pre rodiny s malými de?mi. Rozpadávajúca sa chalupa s?ubuje PC (nebolo), kompletne zariadenú kuchy?u - rozbitá kuchynská linka a chladni?ka, zvä?ša dotl?ené nepoužite?né riady, jednu izbu nebolo možné vykúri? a druhá bezprostredne susediaca s penziónom nemala žiadnu protihlukovú zábranu. Pozor ani vyššia cena nie je zárukou klvality, sved?í iba o charaktere majite?a, ktorý sa riadi heslom : s?uby sa s?ubujú at?
Pridané: 2007-01-02 16:13:01
ludia bi sa mali viac venovat aj sportovim aktivitam a podnikatelia bi mohli viac podporit janski futbal ktori klesa ku dnu mohli bi aj hravat kludne nejaku piatu ligu a inak je to v pohode a novi PAN starosta dufam knam prinesie nejakeho sponzora DAKUJEM
Pridané: 2006-10-19 17:43:00
Každý rok na jese? absolvujeme lie?ebný pobyt v Jáne a sme ?ím ?alej , tým viac spokojnejší a zdravší. K tomuto presved?eniu nás vedie fakt o každoro?nom a neustálom zdokonalovaní mysle miestnych obyvate?ov v snahe nie?o vylepši? a zdokonali?. Je ešte dlhá cesta k ideálnemu realizmu ale aj snaha je cenená a ?as pracuje pre nás - všetkých. Naše kvarteto bolo vždy ve?mi spokojné a nevidíme dôvod chodi? niekam inam, ke? sa tu vždy máme ve?mi dobre a cítime sa tak trochu aj my "Liptákmi".Liptovský Ján bude ?oskoro v spolo?nosti subjektov, ku ktorým sa iní chodia u?i? ako sa to robí. Nech sa vám dari aj nadalej a prajeme ve?a úspechov a š?astia.
Pridané: 2006-10-14 08:14:48
Rok ?o rok trávim vo Vašej obci rekondi?ný pobyt v zariadení MV SR "Bystrá". Takže možem porovnáva?, ?o sa mení. Obec je z roka na rok krajšia a mám pocit, že aj ?istejšia. Je mi blízka a vždy sa k Vám teším. Prechádzky sú ve?mim príjemné, ?i už k termálnemu prame?u, ?i do doliny, alebo po samotnej obci. Aj ?udia sú tu srde?ní a milí. Držím Vám palce, rozvíjajte svoju obec a starajte sa o ?u, zaslúži si to.
Pridané: 2006-10-06 08:50:50
V Liptovskom Jáne som bol na dovolenke s rodinou a priate?mi v mesiaci júl. Nedokážem ani napísa? ako je tam nádherne a budem robi? všetko preto aby som sa ta vrátil aj o rok. Termálny prame? "ka?a" je super atrakcia a kúpalisko je parádne len škoda že nás tam každú chví?u otravovali oväda. Vidno že obec v lete žije, a ten kto chce preži? krásnu dovolenku na Slovensku mal by ju navš?ívi?.
Pridané: 2006-09-25 13:54:34
A ešte poznámka na záver. V obci a doline sa budujú len samé ubytovacie zariadenia, ale nik nemá snahu vybudova? aj atraktivity. Je to úplne samozrejmé. Tieto sú predsa finan?ne ve?mi pomaly návratné, ale bez nich to tu nepôjde. Mali by sme spoji? všetky sily (podnikatelia, obec, ob?ania ), nie sa hra? na svojom pieso?ku a z našej obce a doliny vybudova? oblas?, kde sa budú ?udia ve?mi radi vraca?, ktorí sa sem neprídu len vyspa? a najes?, ale aj zabavi?.
Pridané: 2006-09-25 13:53:58
Smetisko za Obecným úradom – máte pravdu, nevyzerá to tu pekne. Je tu však uskladnený nebezpe?ný odpad, ktorý ob?ania hádžu do všetkých kontajnerov, ale nachádzame ho aj v zákutiach prírody. Jedná sa o televízory, chladni?ky, prá?ky a pod.. Tento nebezpe?ný odpad sú ob?ania povinný odovzda? do príslušných zberní. Žia?, nerobia to. Oprávnená organizácia na zber a likvidáciu takéhoto odpadu nás zavádza už od mája tohto roka, že ho odvezie. Posledný termín nám dali na tento týžde?. Stále si však myslíme, že je lepšie da? takýto odpad do dvora OÚ, ako ho hodi? do potoka. Aj o inom – ve?mi nás mrzí prístup jednotlivých majite?ov pozemkov a Pozemkových spolo?enstiev. Vlastnia pozemky, ale burinu nemá kto pokosi?. Nik sa nestará o náletové dreviny. Vodné toky sú zahádzané rôznym odpadom a v lese, nájdete tam všetko možné. Robili sme na jar ?istenie a vyzbierali sme za doobedie v lokalite Javorovica jeden 7,5 tonový kontajner ( pneumatiky, plastové f?aše, hrnce, televízory a pod.) Ob?ania, ?es? výnimkám, sa nie ve?mi zaujímajú o okolie ich domov. Chodníky sú v zime neodhrnuté, v lete nepokosená tráva v zelenom páse. Ve? prídu z OÚ a odhrnú, pokosia. Cho?te sa pozrie? za ploty rodinných domov poza Novú ulicu. K tomu nepotrebujete komentár, hlavná vec, že v záhradke majú poriadok. Osadili sme kontajner na zelený odpad. Viete ?o všetko sme tam našli ? A máme aj takých ob?anov, ktorí nechcú plati? za likvidáciu odpadov. Tvrdia, že oni neprodukujú žiadny odpad. Je to vôbec možné ?! Niektorí chatári nám tvrdia, že odpad vezú domov, máme aj takých, ktorý odpad vraj vozia až do Bratislavy. Môžeme im veri? ? Pritom majú po ceste 4 ve?koobjemové kontajnery, ktoré jeden de? vyvezieme a na druhý sú už plné rôzneho haraburdia. Za odpad do roka majú pritom zaplati? len 252,- Sk. Je to ve?a ?
Pridané: 2006-09-25 13:53:41
Vážený, vážená XXX, je pre nás ve?mi prekvapujúce, že ste si od roku 1985 ni? nové nevšimli, lebo udialo sa toho ve?mi ve?a. Je pravda, že ve?a ešte treba zrealizova?, ale to nezáleží len na samotnej obci. Pripome?me si aspo? niektoré akcie : celá obec a dolina je splynofikovaná, celá obec a ve?ká ?as? doliny je napojená na kanalizáciu a ?OV, vybudovali sme vodojem 2 x 250 m3 s najmodernejšou technológiou, zrekonštruovali sme miestnu komunikáciu do doliny, vybudovali chodník s osvetlením a lavi?kami, zrekonštruovali sme cintorín a postavili Dom smútku, v priestoroch prame?a Teplica vybudovali prístrešok, jazierko, detské ihrisko, umiestnili kontajnery na odpad a separovaný zber, objednali mobilné WC, zrekonštruovali most, spolufinancovali vybudovanie lyžiarskeho strediska v Javorovici, zlikvidovali smetisko, kúpili a osadili kontajnery na tuhý komunálny odpad a separovaný zber, budujeme 16 bytový dom, prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu ( odstránime drôty a ozvu?íme lokalitu v Políku a Doline ), a do konca roka vybudujeme osvetlenie od prame?a Teplica po Letné termálne kúpalisko. Urobilo sa toho ešte ove?a, ove?a viac, ale to by sme potrebovali nieko?ko strán popisu. Obec samotná nie je všemocná, záleží na nás všetkých, ako tu bude ži?. Obec je tu v prvom rade na to, aby zabezpe?ila základné potreby ob?anov ( napr. o ?istotu, osvetlenie, údržbu miestnych komunikácií, likvidáciu odpadov, a pod. ). V doline a dedine sa v?aka investorom vybudovali a zrekonštruovali penzióny, chaty, chalupy, rodinné domy a iné zariadenia. K cestám je to všetko pravda, ?o píšete. Boli sme hrdí, že máme dobré komunikácie, ale ke? sa nie?o buduje, tak sa zárove? aj nie?o pokazí. V rámci projektu EÚ Severoslovenská vodárenská spolo?nos? prostredníctvom dodávate?ov realizuje rekonštrukciu celej kanalizácie v obci a doline. Kanalizácia bude napojená na ?OV v Liptovskom Mikuláši a do našej ?OV pote?ie len povrchová voda z cestných vpustov. Nielen, že ob?anom táto akcia znepríjem?uje až 2 roky život ( prach, hluk, rozbité cesty, vozi?kári si ni?ia vozíky a prekopy im s?ažujú pohyb a pod. ), ale máme pocit, že projekty neboli asi dobre urobené, lebo nie je normálne, že ulica Nad závozom sa sústavne rozkopáva a ešte stále nie je dokon?ená. Posledným jednaním z utorka 19. 9. 2006 bolo investorom pris?úbené, že všetky cesty budú dokon?ené do 15. 10. 2006. Máme im veri??! Teplica – Ka?a. Aj cez tento priestor robili kanalizáciu. Po rozkopaní to upravili len nahrubo, aj ke? s?úbili, že priestor dajú do pôvodného stavu. Ke?že nás tento stav ve?mi trápil, naši zamestnanci priestor upravili, nasiali trávu, odviezli železnú konštrukciu. Sú tu osadené smetné nádoby, kontajnery na separovaný zber, takže slušný ?lovek odpadky zahodí do koša. Faj?iar vä?šinou špak zahodí do trávy a vôbec mu nevadí, že to musí niekto po ?om odprata?. V tomto roku sme tu vybudovali pekné detské preliezky a verte, už na druhý de? boli rozrezané všetky špagátové uchyty a poškodená drevená šmýka?ka. Od Teplice sme odstavili verejnú dopravu z dôvodu, že prame? vyviera rovno pod komunikáciou. Vznikla pešia zónu, ktorú si všetci chvália. Ale máme žia? nezodpovedných ob?anov, ktorý nezatvárajú rampu a dokonca ju poškodili tak, že sa nedá použi?, jazdia v tejto lokalite na svojich autách a vôbec im nevadí, ?o si o tom myslia návštevníci, ale aj samotní ob?ania. Vybudovali sme drevenú lavi?ku, ktorú ešte v de? osadenia niekto poškodil tak, že sme ju museli da? zrekonštruova?. Niekomu ve?mi dobre robí, ke? môže všetko ni?i?. Opravy rôzneho druhu ( poškodené osvetlenie, rozhlas, dopravné zna?ky, lavi?ky, smetné nádoby a pod. ) našu obce a tým vlastne všetkých da?ovníkov, stoja ro?ne v prieme150000,- Sk a viac. Poznámka – pred samotnou lokalitou TEPLICE je osadená dopravná zna?ka ZÁKAZ VJAZDU VŠETKÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM – cho?te sa pozrie?, ko?ko vozidiel tam parkuje. Parkujú priamo na prameni Teplica, ktorý si o pár metrov naberajú do fliaš.
Pridané: 2006-09-21 13:52:49
Neviem preco sa od roku 1985 nic v obci nespravilo ked chcete mat turistov, alebo ich chcete prilakat Vasimi krasnymi cestami v obci. Na termalnom prameni "KADA" je tiez nadherne prostredie - krasny travnik a tie spaky PROSTE SUPER. Turisticke atrakcie su v obci velmi zaujimave. Obecny urad ide celej dedine prikladom - to nadherne smetisko za uradom. Naco je obecne zastupitelstvo a pan starosta obklopeny mnozstvom ludi na urade ??? Jancania su slepy, alebo co ved ich zivia turisti. PRAJEM VAM VELA ZDARU PRI ROZVIJANI TURIZMU
Pridané: 2006-09-13 12:47:28
Za?iatkom augusta sme na 4 dni odbehli s priate?kou z rozpálenej Bratislavy do pokojného Liptova. Obec Liptovký Ján nás o?arila svojou neopakovate?nou slovenskou krásou a ?udia potešili svojou srde?nos?ou. Ubytovaní sme boli v Priváte Mária - ve?mi príjemné komorné a tiché prostredie. Odporú?am vštkým, ktorí si potrebujú na pár dní oddýchnu?. Peter Bednár
1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 ]